Bijstand verplichtingen

Bijstand verplichtingen? Waaraan voldoen?

bijstand verplichtingenHoewel onderstaande bijstand verplichtingen heel ruim dienen te worden geïnterpreteerd, heeft de rechter daar wel grenzen aan gesteld. Heeft u volgens de gemeente een of meerdere van voornoemde wettelijke bijstand verplichtingen geschonden en is uw uitkering op basis daarvan gekort of zelfs beëindigd en wil u weten of dat terecht is gebeurd? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

Bijstand verplichtingen? Een overzicht

Bijstand Verplichtingen Uitleg
Legitimatieplicht U moet u, als de gemeente dat vraagt, legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit speelt bijvoorbeeld in de aanvraagfase zodat de gemeente aan de hand van uw identiteit kan bepalen of u recht heeft op bijstand.
Inlichtingenplicht U bent verplicht alle wijzigingen in uw situatie die van invloed kunnen zijn op uw recht op bijstand te melden bij uw gemeente. Dat geldt niet alleen voor inkomsten of (op geld waardeerbare) zelfstandige activiteiten maar bijvoorbeeld ook als u een studie wilt gaan volgen, op vakantie wilt gaan, een alternatieve straf moet ondergaan of vrijwilligerswerk wilt doen. Houdt u zich niet aan deze verplichting dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen of zelfs beëindigen indien hierdoor het recht op bijstand niet langer vast te stellen is.
Arbeidsplicht U bent verplicht alles te doen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. De gemeente kan u daar bij helpen. Doet de gemeente dat, dan bent u verplicht mee te werken. In uitzonderingssituaties kunt u worden vrijgesteld van de arbeidsplicht, bijvoorbeeld als u duurzaam en volledig arbeidsongeschikt bent of als u een alleenstaande ouder bent die de volledige zorg heeft voor een kind jonger dan 5 jaar. Voldoet u niet aan deze plicht dan zal de gemeente uw uitkering gedurende 1 tot 3 maanden verlagen met 100%, tenzij u niets te verwijten valt.
Plicht om een tegenprestatie te verrichten U bent verplicht om een tegenprestatie naar vermogen te verrichten als de gemeente dat van u vraagt. U moet dan onbetaalde voor de maatschappij nuttige dingen doen. Dit werk hoeft niet bij te dragen aan uw re-integratie. De gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie, al zijn daar in de rechtspraak inmiddels al wel grenzen aan gesteld. Weigert u een tegenprestatie dan kan de gemeente uw uitkering verlagen.
 R-integratieplicht U bent verplicht om gebruik te maken van een re-integratie voorziening die de gemeente u kan aanbieden. De gemeente kan u een voorziening aanbieden die gericht is op werk en/of sociale activering. De gemeente kan een plan van aanpak voor uw re-integratie opstellen. U bent verplicht om daaraan mee te werken. Doet u dat niet dan kan de gemeente uw uitkering verlagen.
Medewerkingsplicht Indien de gemeente dat vraagt bent u verplicht uw medewerking te verlenen aan onder meer het afleggen van een huisbezoek, het laten opstellen van een medisch advies, een onderzoek om vast te stellen of u nog recht heeft op bijstand of een fraudeonderzoek. Als u zich niet aan deze verstrekkende medewerkingsplicht houdt kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor uw uitkering. Zo kan deze bijvoorbeeld worden opgeschort, verlaagd of zelfs beëindigd.
Geen onnodig beroep op bijstand U bent verplicht geen onnodig beroep op de bijstand te doen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u een andere uitkering te laat heeft aangevraagd of uw vermogen te snel heeft opgemaakt. Omdat deze toets vaak bij de aanvraag van uw uitkering wordt uitgevoerd zal dit veelal tot afwijzing van uw aanvraag leiden.
Correct gedrag U bent verplicht u correct te gedragen tegenover alle medewerkers van de gemeente. U mag bijvoorbeeld niet schelden, niet discrimineren en geen vernielingen aanrichten. Bij overtreding van deze plicht kan u onder meer de toegang tot gebouwen van de gemeente worden ontzegd. Als u zich zeer ernstig misdraagt kan de gemeente uw bijstandsuitkering ook verlagen.
Budgetteringsplicht Vindt de gemeente het nodig, dan kan ze u de budgetteringsplicht opleggen. De gemeente kan dan namens u betalingen verrichten. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld rechtstreeks uw huur betalen of uw vaste lasten zoals gas, water en licht. Indien u weigert om de gemeente te machtigen om betalingen in uw naam te doen terwijl zij dat (veelal vanwege een problematische schuldenpositie) wel nodig acht dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op (bijzondere) bijstand.
Overige verplichtingen De gemeente kan u nog andere verplichtingen opleggen. Ze kan bijvoorbeeld bepalen dat u verplicht bent uw ex-partner alimentatie te vragen. De gemeente heeft echter tevens een zogenaamd verhaalsrecht en kan op basis daarvan ook zelfstandig een verzoek indienen bij de rechtbank tot vaststelling van een door uw ex-partner te betalen alimentatiebijdrage.

Daarnaast moeten bijstandsgerechtigden sinds januari 2016 de Nederlandse taal voldoende beheersen. Spreekt u de Nederlandse taal niet en wilt u zich ook niet voldoende inspannen om de taal te leren dan leidt dit veelal tot verlaging van uw uitkering. 8

Hulpbijuitkering.nl helpt bij het oplossen van problemen met uw uitkerin! Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zullen de mogelijkheden met u bespreken!

Wordt teruggebeld of stel direct uw vraag

Upload hier uw besluit

Bestandsgroottelimiet is 20 MB.

Voer onderstaande code in bestaande uit zes tekens